1f4551,610,864 
2tere1,219,166 
3zjc11,075,005 
4gyjc1,064,594 
5sony1,057,220 
6我是马云1,056,014 
7lchc1,049,735 
88861,043,972 
900001,038,120 
10newn1,037,909 
★ 抽签排队卖出贝仕达克[300822]4000股! 2021-3-8 11:02:32
★ 澳洋舰1买入方大集团[000055]96600股! 2021-3-8 10:40:34
★ 澳洋舰1卖出宇通客车[600066]27979股! 2021-3-8 10:39:40
★ lchchpp买入同花顺[300033]500股! 2021-3-8 10:39:28
★ 星痕之印买入香溢融通[600830]10000股! 2021-3-8 9:47:22
查看更多操盘手买卖记录......